دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام  دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام  دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام  دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
 دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
 دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
 دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
 دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام
دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه بام

از تمامی مالکان دارای اسب های مسابقه ای، که اسب هایشان در مسابقات ورزشی در سطح هیات استانی به بالا شرکت می نمایند، خواسته می شود در اسرع وقت (تا 5 خرداد ماه 1396) نسبت به ایجاد پروفایل و دریافت آی.دی(ID) در سامانه جامع اقدام نمایند.

مشاهده متن خبر

 

جدیدترین گالری

رشته های سوارکاری

UP

اسپانسرها